รายละเอียดธนาคารไทยการโอนเงินใน WooCommerce

ธนาคารกสิกรไทย
IBAN : KASIKORNBANK Public Company Limited
Sort Code : KBANK
BIC/Swift : KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ
IBAN : BANGKOK BANK Public Company Limited
Sort Code : BBL
BIC/Swift : BKKBTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์
IBAN : Siam Commercial Bank Public Company Limited
Sort Code : SCB
BIC/Swift : SICOTHBK

ธนาคารทหารไทย
IBAN : TMB BANK Public Company Limited
Sort Code : TMB
BIC/Swift : TMBTHB

ธนาคารกรุงไทย
IBAN : KRUNG THAI BANK Public Company Limited
Sort Code : KTB
BIC/Swift : KRTHTHBK